Të dhëna zbulimi nga burime të hapura

Lloj zbulimi, i cili informacionet i merr nga burime të cilat janë të disponueshme (të hapura) për publikun, përkatësisht përdorim i të dhënave publike për qëllime zbulimi. Konstatimet e marra kanë qëllim specifik të zbulimit dhe së këndejmi janë të dedikuara për publikun e zgjedhur.

Anglisht

OSINT – open source intelligence