Takasa radiodifuzive

Tatim publik të cilin e paguan çdo shfrytëzues i radio dhe TV marrësit. Mjetet e grumbulluara nga taksa radiodifuzive përdoren për funksionimin e shërbimit radiodifuziv dhe për mirëmbajtjen e rrjetit radiodifuziv. Në vendin tonë ky lloj takse është hequr, ndërsa financimi i shërbimit publik bëhet nga buxheti shtetëror.

Anglisht

Broadcasting Fee