Theks

Shqiptim me zë më të fortë ose me ton më të ngritur i një rrokjeje apo i një zanoreje në fjalë, dallim që i bëhet një rrokjeje apo një zanoreje në fjalë  në të folur; shenjë e posaçme që kur shkruajmë, vihet mbi zanoren e shqiptuar . Theksimi i drejtë është karakteristikë e sjelljes së civilizuar ndaj gjuhës dhe ndaj kulturës së përgjithshme të mjedisit; çrregullimi i tij në praktikën arsimore dhe në përmbajtjet mediatike rezulton me parregullsi në theksim dhe me ulje të normës së gjuhës standarde në komunikimin publik.

Maqedonisht

Акцент

Anglisht

Accent

Skip to content