Theks

Shqiptim me zë më të fortë ose me ton më të ngritur i një rrokjeje apo i një zanoreje në fjalë, dallim që i bëhet një rrokjeje apo një zanoreje në fjalë  në të folur; shenjë e posaçme që kur shkruajmë, vihet mbi zanoren e shqiptuar . Theksimi i drejtë është karakteristikë e sjelljes së civilizuar ndaj gjuhës dhe ndaj kulturës së përgjithshme të mjedisit; çrregullimi i tij në praktikën arsimore dhe në përmbajtjet mediatike rezulton me parregullsi në theksim dhe me ulje të normës së gjuhës standarde në komunikimin publik.

Maqedonisht

Акцент

Anglisht

Accent