Teori të komunikimit

Teori që sqarojnë si dhe pse zhvillohen komunikimet. Teoricienët e komunikimeve i hulumtojnë format verbale dhe joverbale (gjestet, gjuhën e trupit, shprehjet e fytyrës) të komunikimit ndërmjet njerëzve, kafshëve dhe efektin e ndryshimeve teknologjike ndaj komunikimit dhe kulturës.

Anglisht

communication theories