Kомуникациски теории

Теории што објаснуваат како и зошто се одвиваат комуникациите. Теоретичарите на комуникациите ги истражуваат вербалните и невербалните форми (гестови, говор на телото, изрази на лицето) на комуникација меѓу луѓето, животните и ефектот на технолошките промени врз комуникацијата и врз културата.

Албански

Teori të komunikimit

Англиски

communication theories