Teletekst

Sistem (shërbim) që u mundëson televizioneve të transmetojnë informacione tekstuale, të cilat mund të lexohen në ekranin televiziv.

Maqedonisht

Телетекст

Anglisht

teletext