Teleshoping

Transmetimi i ofertave të drejtpërdrejta të produkteve ose shërbimeve për publikun, përfshirë pronën e patundshme, si dhe të drejtat dhe detyrimet si zëvendësim për pagesë. Oferta e drejtpërdrejtë është çdo ofertë e cila krahas informacioneve për furnizuesin, karakteristikave dhe/ose çmimit të produktit ose shërbimit, përmban edhe ndonjë prej elementeve në vijim: adresa postare ose elektronike, faqja e internetit dhe/ose numri i telefonit përmes të cilave edhe gjatë realizimit të transmetimit mund të realizohet blerja.

Maqedonisht

Телешопинг

Anglisht

Teleshopping