Tekst

1. Seri e përbërë nga më shumë fjalë ose fjali, shpesh të lidhura në kuptimin. Teksti është tërësi semantike, në të cilën pjesët e ndryshme janë të lidhura reciprokisht. Së këndejmi, parimet mbi të cilat është krijuar një tekst janë kohezioni i tij (lidhshmëria), koherenca (harmonizimi) dhe informimi.

2. Struktura e shenjave dhe kodeve e cila është esenciale për komunikim dhe mund të jetë në formë të tekstit gjuhësor, por edhe në formë të ceremonisë, filmit, fotografisë, incizimit, fjalimit. Teksti e studion semiologjinë, si shkencë e shenjave. Ai mund të ketë shumë kuptime dhe të përmbajë shenja që mund të interpretohen në rrafshe të ndryshme.

Maqedonisht

Текст

Anglisht

text