Tekst vizual

Porosi në formë të fotografisë, videos pa zë, afishes,  animacionit etj., të dedikuar vetëm për perceptim vizual nga marrësi.

Anglisht

visual text