Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit

Përmbledhje të ndryshme të mjeteve dhe resurseve teknologjike që përdoren për bartje, ruajtje, krijim, shpërndarje ose shkëmbim të informatave. Në këto mjete dhe resurse teknologjike janë përfshirë kompjuterët, interneti (faqe interneti, blogje dhe posta elektronike), teknologjitë për transmetim të drejtpërdrejtë (radio, televizioni dhe transmetimi përmes internetit, a.q. striming), materiale të incizuara me teknologji të ndryshme (podkaste, audio dhe video shfaqës, pajisje për ruajtje të materialeve) dhe telefona (fiks ose celular, satelitorë, për videokonferencaetj).

Anglisht

information&communication technologies– ICT