Të menduarit vizual

Veprimtari kreative  i bazuar tek relacioni emocional dhe kuptimor dhe përgjithësimet figurative të pjesëve të tekstit vizual.

Anglisht

visual thinking