Критичко креативно размислување

Во однос на медиумскиот систем и на медиумските текстови: сложен рефлексивен процес на размислување којшто во себе вклучува асоцијативна перцепција, синтеза, анализа и оцена на механизмите на функционирање на медиумите во општеството и во медиумските текстови (информации/известувања), проследено со аудио-визуелна претстава, виртуелно експериментирање, логичко и интуитивно прогнозирање во медиумската сфера. Притоа, развивањето на критичкото размислување не претставува крајна цел на медиумското образование, ами негов постојан дел.

Албански

Të menduarit kreativ kritik

Англиски

critical creative thinking