Критичко креативно размислување

Во однос на медиумскиот систем и на медиумските текстови: сложен рефлексивен процес на размислување којшто во себе вклучува асоцијативна перцепција, синтеза, анализа и оцена на механизмите на функционирање на медиумите во општеството и во медиумските текстови (информации/известувања), проследено со аудио-визуелна претстава, виртуелно експериментирање, логичко и интуитивно прогнозирање во медиумската сфера. Притоа, развивањето на критичкото размислување не претставува крајна цел на медиумското образование, ами негов постојан дел.

Албански

Të menduarit kreativ kritik

Англиски

critical creative thinking

Skip to content