Subvencione të mediave

Një prej mënyrave për t’u nxitur prodhimi cilësor dhe i llojllojshëm i përmbajtjeve mediatike vendore me interes publik, veçanërisht te ato media që nuk kanë kapacitete të mjaftueshme financiare, kuadrovike dhe teknike për të prodhuar programe të cilësisë së lartë: televizionet rajonale dhe lokale, industria e shtypit ose mediat jofitimprurëse. Përdoren dy lloje të mekanizmave: mbështetje e drejtpërdrejtë dhe e tërthortë. Mbështetja e tërthortë është në formë të lehtësimeve tatimore dhe reklamave shtetërore. Mbështetja e drejtpërdrejtë është e orientuar ndaj mediave komerciale.

Anglisht

Media subsidies