Субвенции на медиуми

Еден од начините да се поттикне квалитетно и разновидно производство на домашни медиумски содржини од јавен интерес, особено кај оние медиуми што немаат доволно финансиски, кадровски и технички капацитети да продуцираат висококвалитетни програми: регионалните и локалните телевизии, печатената индустрија или непрофитните медиуми. Се користат два вида механизми: индиректна и директна поддршка. Индиректната поддршка е во форма на даночни олеснувања и државни реклами. Директната поддршка е насочена кон комерцијалните медиуми.

Албански

Subvencione të mediave

Англиски

Media subsidies