Studimi i rastit

1. Analizë në bazë të ndonjë kompilimi të detajuar të të dhënave  lidhur me ndonjë individ ose grup.

2. Proces ose shënim për hulumtim për ndonjë person, grup ose situatë të caktuar në periudhë të caktuar kohore.

3. Shembull i diçkaje që përdoret ose analizohet me qëllim  të  sqarimit të ndonjë teze ose parimi.

Anglisht

case study