Sqarues

Një seri slajdesh të dizajnuara në mënyrë grafike, të përbëra nga teksti, fotoja, videoja dhe burimet nga të cilat është marrë materiali, më shpesh të pranishme në Instagram. Sqarimet fokusohen në dukurinë shoqërore aktuale, pa marrë parasysh a është vendore apo ndërkombëtare. Qëllimi i tyre i deklaruar është t’ua sqarojë ngjarjet personave që janë më pak të informuar, por shpesh ndodh që materiali të mos prezantohet në mënyrë enciklopedike dhe objektive, por të përmbajë vetëm një mendim. Shih. Instagram.

Maqedonisht

Објаснувач

Anglisht

explainer