Sonant

Bashkëtingëllore të zëshme (në gjuhën shqipe: b, d, dh, g, gj, v, x, xh, z, zh).

Maqedonisht

Сонант

Anglisht

Sonant