Сонант

Глас што според звучноста стои помеѓу самогласките и согласките (во македонскиот јазик: Ј, Л, Љ, М, Н, Њ, Р).

Албански

Sonant

Англиски

Sonant