Sociolinguistikë

Shkencë e aspekteve shoqërore të gjuhës, se si ndikon konteksti shoqëror ndaj gjuhës dhe ndaj ndryshimeve në të, veçanërisht në planin leksikor. Zgjedhja e fjalëve të caktuara, elementeve gramatikore, tingujve, theksit etj, mund të varen nga gjinia, mosha, arsimi, profesioni, gjendja shoqërore.

Anglisht

sociolinguistics