Социолингвистика

Наука за општествените аспекти на јазикот, за тоа како влијае општествениот контекст врз јазикот и на промените во него, особено на лексички план. Изборот на определени зборови, граматички елементи, гласови, акцент и сл. може да зависат од полот, возраста, образованието, професијата, општествената ситуација.

Албански

Sociolinguistikë

Англиски

sociolinguistics