Sintaksë

Pjesë e gramatikës, që studion mënyrat si lidhen fjalët në togfjalësha ose në fjali dhe vetë fjalitë ndërmjet tyre.

Maqedonisht

Синтакса

Anglisht

syntax