Погрешна информација, мисинформација

Неточна информација којашто е споделена без намера да се нанесе штета или да се манипулира.

Англиски

misinformation