Мултимедиум

1. Поле коешто се занимава со компјутерски контролирана интеграција на текст, графика, цртежи, неподвижни и подвижни слики (видео), анимација, аудио и кој било друг медиум каде што секој тип информации може дигитално да се претстави, складира, пренесе и обработи.

2. (скратено од „мултимедиумска апликација“) Апликација којашто користи збирка од повеќе медиумски извори, на пример, текст, графика, слики, звук.

Англиски

multimedia