Monitorim i mediave

Grumbullimi i informacioneve, të dhënave sociologjike për mediat dhe publikun mediatik përmes vëzhgimit, anketave, testimeve, parashikimeve, vlerësimeve.

Anglisht

media monitoring