Mjedis mediatik

Përmbledhje  e  mjeteve teknike dhe softuerike për ruajtje, përpunim dhe transmetim të teksteve mediatike, që sigurojnë mënyrë të caktuar të punës dhe kushte për kryerjen  e detyrave ; realitet në të  cilin gjenden punonjësit mediatikë.

Anglisht

media environment