Mësimi online, mësimi në distancë

Lloj i arsimit formal që realizohet në distancë. Përmbajtjet akademike dhe mësimdhënia, bashkëveprimi me profesorët dhe me bashkënxënësit zhvillohet plotësisht përmes internetit dhe teknologjive të informacionit dhe komunikimit, e në atë mënyrë jepen edhe provimet. Në një kohë të pandemisë kovid, mënyra e tillë e arsimimit ishte dominuese, duke marrë parasysh praktikën e tij për t’u zhvilluar në kushte private, pa qenë i domosdoshëm kontakti fizik.

Anglisht

Online learning, distance learning