Онлајн-учење, учење на далечина

Вид формално образование што се остварува на далечина. Академските содржини и наставата, интеракцијата со професорите и со соучениците се одвива целосно преку интернет и информатичко-комуникациски технологии, а на таков начин се полагаат и испитите. Во време на ковид-пандемијата, ваквиот начин на образование беше доминантен, со оглед на неговата практичност да се одвива во приватни услови, без неопходност за физички контакт.

Англиски

Online learning, distance learning