Merit sistem

Mënyrë e punësimit ose avancimit në vendin e punës në administratën publike sipas shkathtësive, vlerave dhe meritave të punonjësit, e jo sipas kritereve tjera, si përkatësia ose favorizimi politik.