Mentaliteti i konsumit

Shprehitë e krijuara nga mediat përmes reklamave. Krijojnë kushtëzim, sepse imponojnë modele të të menduarit dhe sjelljes, të cilat subjekti marrës i përvetëson, pa qenë i vetëdijshëm. Reklamat janë bazë për ekonominë e konsumit dhe duke i prezantuar produktet e reja i nxisin njerëzit të punojnë më shumë për t’i blejrë ato, por edhe për ta përmirësuar standardin jetësor.

Anglisht

Consumer mentality