Потрошувачки менталитет

Навики создадени од страна на медиумите преку рекламите. Создаваат условување, бидејќи наметнуваат модели на размислување и однесување, кои субјектот примач ги присвојува без да биде свесен. Рекламите се основа за потрошувачката економија и претставувајќи ги новите производи ги поттикнуваат луѓето да работат повеќе за да ги купуваат, но и да го подобруваат животниот стандард.

Албански

Mentaliteti i konsumit

Англиски

Consumer mentality