Menaxhimi me komunikimet/komunikim strategjik

Përmbledhje e teknikave dhe marrëdhënieve me publikun, si dhe aktiviteteve të ndërlidhura për realizimin e programeve, fushatave dhe projekteve. Menaxhimi me komunikimet shërben për lehtësimin e punës së organizatës, promovim të të kuptuarit të vizionit dhe qëllimeve; komunikim të informatave që përdoren në punën e përditshme, përfshirë edhe punën me klientë dhe transaksione, trajnim të klientëve dhe të punësuarve.

Anglisht

communication management/strategic communication