Управување со комуникациите/стратегиско комуницирање

Збир од техники и односи со јавноста, како и поврзани активности за спроведување програми, кампањи и проекти. Управувањето со комуникациите служи за олеснување на работењето на организацијата, промовирање на разбирањето на визијата и целите; комуницирање на информации коишто се користат во секојдневната работа, вклучително и работа со клиенти и трансакции, обука на клиенти и вработени.

Англиски

communication management/strategic communication