Menaxhimi i medias

Udhëheqja dhe mbikëqyrja mbi realizimin e detyrave në një media. Koordinimi dhe bashkëpunimi i sektorëve në një media: redaksia (gazetarët dhe redaktorët), burimet njerëzore, marketingu, sektori i TI-së dhe njësitë tjera. Ndjekja e trendëve në industrinë mediatike dhe planifikimi i nevojave ekonomike dhe zhvillimore të medias.

Anglisht

Media management