Медиумска фокус-група

Група којашто е избрана според одредени критериуми за да се проучи реакцијата на одреден медиумски текст.

Албански

Grup mediatik i fokusit

Англиски

media focus group