Media

1. Çdo formë e komunikimit përmes së cilës kumtohen informacione.

2. Mjete themelore për komunikim masiv, përmes të cilave njerëzit ndajnë  informacione dhe argëtim, siç është interneti, radioja, televizioni dhe shtypi. Vjen nga fjala latine medium që do të thotë diçka nëmes dhe ka të bëjë me ndërmjetësin përmes të cilit barten informacionet nga dërguesi te marrësi. Publiku  për të mësuar  mbi ngjarjet shoqërore dhe politike, për të arritur te lajmet lokale dhe globale, te format e ndryshme të argëtimit dhe kulturës varet nga mediat

Maqedonisht

Медиум

Anglisht

media

Për më shumë shih:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/media?q=media