Media të reja

Nocione që u referohen mundësive që i ofrojnë kompjuterët dhe telekomunikimet, përfshirë internetin dhe aplikacionet e tij. Mediat e reja dallohen nga mediat e “vjetra” në mënyrë të ndryshme. Komunikimi mund të bëhet pa kontroll nga institucionet; mediat e reja janë bashkëvepruese, dykahëshe, ndërsa mediat tradicionale ishin mjet për informim njëkahësh dhe argëtim. Mediat e reja zhvillohen më shpejtë dhe veçanërisht përdoren nga të rinjtë.
Mediat tradicionale publikohen dhe promovohen në mënyrë digjitale, ndërsa zhvillohen edhe mënyra të reja të komunikimeve dhe shprehjes së individualitetit.

Anglisht

new media