Media elektronike

Media që përdorin mjete elektronike ose elektromekanike që publiku të ketë qasje tek përmbajtja. Burimet parësore të mediave elektronike janë videoincizimet, audioincizimet, prezantimet multimediatike, prezantimet me slajde, CD-ROM dhe përmbajtjet online. Çdo pajisje që përdoret në procesin e komunikimit elektronik (p.sh., televizioni, radioja, telefoni, konsola për lojëra, pajisje portative) mund të konsiderohet edhe si media elektronike.

Anglisht

electronic media