Media elektronike/media online

Media që transmetojnë përmbajtje përmes internetit, në formë të tekstit, video dhe audiomaterialit dhe përmes mjeteve  ndërvepruese, që mundësojnë komunikim me përdoruesit. Kanë formën e faqeve të internetit, blogjeve, podkasteve dhe profileve në rrjete sociale.

Anglisht

online media