Mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve

Ato janë standarde profesionale dhe etike për mbrojtjen e publikut nën moshën 16 vjeçare nga dezinformatat, përmbajtjet pornografike, krijimi dhe nxitja e stereotipave dhe diskriminimi sipas të gjitha bazave. UNICEF zhvilloi parime dhe udhëzime për atë se si gazetarët të raportojnë për çështje fëmijërore, në dobi të interesit publik, pa u rrezikuar të drejtat e fëmijëve.

Anglisht

Protection of children and young people

Për më shumë shih:

Udhëzime mbi raportimin për fëmijtë Насокизамедиумскоизвестувањезадецата.