Letra shoqëruese

Tekst i cili është konciz dhe në mënyrë efikase e arsyeton interesimin e kandidatit për një punë të caktuar ose vend tjetër pune, në bazë të konkursit publik. Letrës, gjithashtu i bashkëngjiten detaje tjera ose dokumente tjera të nevojshme, si biografia e shkurtër (CV) dhe diplomat ose certifikatat.

Anglisht

Cover letter