Придружното писмо

Текст којшто концизно и ефектно ја образложува заинтересираноста на кандидатот за определено работно или друго место, врз основа на објавен оглас. Кон писмото дополнително се приложуваат други детали или потребни документи, како кратка биографија (CV) и дипломи или сертификати.

Албански

Letra shoqëruese

Англиски

Cover letter