Legjendë

Përshkrim i shkurtër i domethënies së simboleve. Përdoret gjatë përdorimit të shenjave të standardizuara në grafikë, diagrame, harta, tabela statistikore, skema informative.

Maqedonisht

Легенда

Anglisht

legend