Lekturë

Kontrollim i tekstit nga aspekti i respektimit të rregullave të gjuhës standarde.

Maqedonisht

Лектура

Anglisht

copy editing