Lektor

Person përgjegjës për kontrollimin e tekstit nga aspekti të normave të gjuhës standarde, i cili posedon licencë për lektor me të cilën është i pajisur pas dhënies së provimit.

Maqedonisht

Лектор

Anglisht

copy editor