Лектор

Лице задолжено за проверка на текстот во поглед на стандарднојазичната норма, коешто поседува лиценца за лектор стекната со полагање испит.

Албански

Lektor

Англиски

copy editor