Културолошки пристап

Анализа на медиумите со алатките на културолошките студии. Тоа подразбира дека медиумите само ја предлагаат интерпретацијата на мeдиумските текстови, а не ја определуваат. На тој начин публиката секогаш е во дијалог со медиумите, односно во медиумските текстови става своја смисла и своја анализа.

Албански

Qasje kulturologjike

Англиски

cultural studies approach