Кадар

Основна единица од структурата на аудиовизуелен продукт, еден дел од медиумски текст којшто започнува и завршува со спој со друг дел.

Албански

Kuadër

Англиски

shot