Канон

1. Стандардот според кој се оценува едно дело.

2. Прифатена или одобрена група литературни дела.

3. Збир на принципи, правила, стандарди или норми.

Албански

Kanun

Англиски

canon