Канон

1. Стандардот според кој се оценува едно дело.

2. Прифатена или одобрена група литературни дела.

3. Збир на принципи, правила, стандарди или норми.

Албански

Kanun

Англиски

canon

Skip to content