Известување за различностите

Професионално известување и третирање на различностите во општеството според препораки и стандарди за известување за: етничките и религиозните разлики, родовите прашања, сексуалните малцинства, лицата со посебни потреби, постарите лица, бегалците и раселените лица и различните раси. Медиумите имаат обврска да ги промовираат различностите, а за тоа треба да го воведуваат и одржуваат концептот на различностите во редакциите. Новинарите треба да одржуваат контакти со припадниците на различни заедници.

Албански

Raportimi për diversitetet

Англиски

Diversity reporting