Идеолошка анализа на медиумите и на медиумскиот текст

Анализа на идеолошките аспекти на медиумската сфера. Теоретската основа овде е идеолошката теорија на медиумите. Се претпоставува дека медиумите се способни намерно да влијаат на јавното мислење, вклучително и во интерес на одредена социјална класа, раса или нација.

Англиски

Ideologic analysis of media text